Internetowe Domy Zmartwychwstania

0

CZYM SĄ INTERNETOWE DZ?

Małe biblijne grupy (5-10 osób) spotykające się cotygodniowo online (video-konferencja) na radosnej modlitwie uwielbienia, czytaniu Słowa Bożego (Biblii), dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiarą. Wspólnie szukamy w Biblii inspiracji życiowych oraz uczymy się budować braterskie przyjaźnie i cieszyć się życiem z Jezusem.

DLA KOGO?

Niezależnie czy jesteś wierzący czy niewierzący, młody czy starszy, samotny czy w małżeństwie – z pewnością w małych grupach odnajdziesz miejsce dla siebie. Spotkania te są otwarte dla każdej osoby poszukującej żywej relacji z Bogiem. Dzięki połączeniu online możesz się zdzwonić z dowolnej lokalizacji, kraju i kontynentu.

WHAT ARE HOUSES OF RESSURECTION ON-LINE?

Small biblical groups (5-10 people) meeting weekly online (video-conference) for a joyful worship, reading the Biblie and sharing the expercience of living faith. Together, we`re looking in the Bible for life inspirations and learn to build fellowship and enjoy life with Jesus.   

FOR WHOM?

Whether you are a believer or unbeliever, young or older, lonely or married - you will certainly find a place for yourself in small groups. These meetings are open to anyone seeking a living relationship with God. Thanks to the online connection you can join from any location, country and continent.  

ЧИМ Є ІНТЕРНЕТ ДІМ ВОСКРЕСІННЯ?

Щотижневі малі біблійні групи (5-10 осіб), що зустрічаються  за допомогою відео-конференції  на радісну молитву Прослави, читання Слова Божого (Біблії) і ділення досвідом життя вірою.    

ДЛЯ КОГО?

Незалежно чи ти віруючий чи тільки в пошуку, молодий чи старший, самотній чи в подружжі –в малих групах ти насправді відшукаєш місце для себе. Завдяки online-зв’язку ти можеш зв’язатися з довільної місцевістю, країною і континентом.

WAS SIND DIE ONLINE HÄUSER DER AUFERSTEHUNG?

Das sind wöchentliche kleine Bibelgruppen (5-10 Personen), die sich mithilfe von Videokonferenzen, zu einer fröhlichen Anbetung treffen. Es wird aus dem Wort Gottes (Bibel) gelesen und gegenseitige Erfahrungen mit dem Leben im Glauben ausgetauscht. 

FÜR WEN?

Unwichtig, ob Du gläubig oder auf der Suche bist, jung oder alt, allein oder in einer Ehe – mit Sicherheit findest Du in den kleinen Gruppen einen Platz für Dich. Diese Treffen sind offen für alle Personen, die eine lebendige Beziehung zu Gott ersuchen. Dank der Internetverbindung kannst Du aus jedem Ort, Land oder Kontinent teilnehmen.

CHE COSA SONO LE CASE DI RISURREZIONE?

Sono piccoli gruppi biblici (di 5-10 persone) che si incontrano tramite videoconferenze alla gioiosa preghiera di lode, per leggere la Parola di Dio (la Bibbia) e per condividere le esperienze della fede. Dio con gli altri. Insieme cerchiamo nella Bibbia ispirazioni su come vivere e impariamo a costruire i rapporti fraterni e a godere la vita con Gesù.

PER CHI?

Non importa se sei religioso o in cerca di fede, giovane o anziano, single o sposato   - in questi piccoli gruppi sicuramente troverai un posto per te. Gli incontri sono aperti ad ogni persona che cerca un rapporto vivo con Dio. Grazie alla connessione online puoi partecipare da qualsiasi località, paese e continente.